Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Pojęcie ochrony środowiska jest doskonale wszystkim znane, być może mielibyśmy problem z odpowiednim wyjaśnieniem, ale na pewno wszyscy doskonale wiemy czym właściwie jest ochrona środowiska. Termin ten jest już używany przez dzieci z najmłodszych klas szkoły podstawowej i coraz częściej szczególnie ostatnio jest poruszany w mediach.

To „nadużywanie” ochrony środowiska jest z pewnych względów zrozumiałe. Coraz częściej słyszymy o tym jak wiele należy zrobić by utrzymać nasze środowisko w odpowiednim kształcie. Człowiek czy to przez swoje bezpośrednie działanie czy też za sprawą przemysłu w znaczącym stopniu oddziałuje na środowisko w którym żyje, oczywiście oddziaływania te mają charakter negatywny. I właśnie ochrona środowiska to jest całokształt działań, a także zaniechanie działań, mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego. W takim samym stopniu ochrona środowiska dotyczy składników nieożywionych środowiska naturalnego jak i żywych.

Coraz więcej mówi się na ten temat, ponieważ coraz więcej zaniechań w tej kwestii popełnia człowiek. Powstaje wiele globalnych problemów, których nie byłoby gdyby nie ingerencja człowieka. Wśród nich możemy wyróżnić: pojawienie się dziury ozonowej, powstawanie kwaśnych deszczy czy ocieplenie się klimatu.

Teraz naszym zadaniem jest, aby właśnie zadbać o ochronę środowiska aby coraz mniej było zaniechań w stosunku do właściwego wykorzystywania naszego środowiska, i aby było coraz więcej działań mających na celu propagowanie ochrony środowiska, zmienianie negatywnych nawyków ludzi odnośnie naszego ekosystemu i abyśmy coraz rozsądniej wykorzystywali to co daje nam natura, aby również ci którym zostawiamy nasze dziedzictwo czyli nasze dzieci i wnukowie mogli w równym stopniu korzystać ze środowiska naturalnego tak jak my.

Rodzaje zanieczyszczeń środowiska

Zajmując się zanieczyszczeniami środowiska najczęściej mamy na myśli zanieczyszczenia, które spowodował człowiek. Prawda jednak jest taka, że zanieczyszczenia środowiska mogą być spowodowane również przez źródła naturalne i wśród tych źródeł decydujące znaczenie mają wulkany.

Aby móc powiedzieć jakie są rodzaje zanieczyszczeń powinniśmy się najpierw zastanowić co możemy rozumieć przez pojęcie zanieczyszczenie. Otóż zanieczyszczenia środowiska są to substancje ciekłe, ciała stałe, gazy lub energia, które wprowadzone do powietrza, wody, gruntu wpływają ujemnie na środowisko. Istnieją rożne podziały zanieczyszczenia środowiska my jednak skupimy się na tych rodzajach, które doskonale charakteryzują nam co zostało zanieczyszczone oraz czym.

Pierwszym i najczęstszym rodzajem zanieczyszczeń środowiska jest zanieczyszczenie powietrza czyli występowanie w atmosferze różnych substancji, które nie wchodzą w skład mieszaniny powietrza, mających szkodliwy wpływ dla zdrowia ludzi i innych organizmów, lub też wpływają negatywnie na obiekty nieożywione.

Drugim pod względem występowania zanieczyszczeniem jest zanieczyszczenie wody. Zanieczyszczenie to uniemożliwia wykorzystanie wody do celów spożywczych lub gospodarczych, które to zanieczyszczenia są spowodowane zmianami cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych wody.

Również oprócz powietrza i wody może dojść do zanieczyszczenia gruntu, które polega na uniemożliwieniu odpowiedniego wykorzystania tego elementu środowiska.

Kolejnym rodzajem zanieczyszczenia jest skażenie promieniotwórcze, może ono występować zarówno w powietrzu, wodzie czy glebie i powstaje pod wpływem substancji promieniotwórczych.

Wśród zanieczyszczeń możemy również wyróżnić zanieczyszczenie hałasem, które powoduje właśnie emisja hałasu, a także zanieczyszczenie światłem, którą z kolei powoduje emisja światła.

Ostatnim zaś zanieczyszczeniem, które rozważymy jest zanieczyszczenie krajobrazu przez zmniejszenie wartości estetycznej otoczenia.

Jak widzimy jest wiele rodzajów zanieczyszczenia, być może niektóre z wymienionych nie traktowaliśmy w ten sposób jednak wszystkie z wymienionych rodzajów są zanieczyszczeniami środowiska co nie ulega wątpliwości.

Skutki zanieczyszczeń środowiska

Zanieczyszczenia wpływają negatywnie na całe środowisko, tak samo na jej część ożywioną jak i nieożywioną. Jednak skutki jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie środowiska są jeszcze większe. Do najpoważniejszych skutków zanieczyszczenia środowiska należą: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, smog oraz kwaśne deszcze.

Pierwszy z tych skutków efekt cieplarniany jest spowodowany w wyniku dostawania się do atmosfery gazów cieplarnianych wśród których dużą rolę odgrywa dwutlenek węgla, freon oraz ozon. W wyniku efektu cieplarnianego następuje podwyższenie temperatury na Ziemi, tym samym topnieją lodowce i przesuwają się strefy klimatyczne na północ, to z kolei powoduje gwałtowne zmiany pogody i występowanie huraganów oraz gradobić.

Dziura ozonowa z kolei powstaje na wskutek rozbijania cząstek ozonu przez wcześniej wspomniane freony. W wyniku tego do Ziemi dociera szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe, które powoduje zmniejszenie liczby gatunków na naszej planecie oraz w człowieku zmniejszenie odporności czy bezpośrednio choroby nowotworowe w tym przede wszystkim raka skóry.

Z kolei smog jest spowodowany przez emisję spalin i płynów do atmosfery przez samochody oraz zakłady przemysłowe. Przede wszystkim ze względu na czynniki potrzebne do powstania smogu, smog występuje nad dużymi miastami czy też metropoliami wśród których możemy wymienić: Tokio, Los Angeles oraz Londyn. Smog powoduje niszczenie budynków czy zwiększenie zachorowalności mieszkańców. Najczęstszymi chorobami, które powoduje smog jest astma i alergia.

Ostatnim poważnym skutkiem zanieczyszczenia środowiska są kwaśne deszcze. Powstają w wyniku dostania się do powietrza tlenku siarki oraz tlenków azotu, następnie z reakcji z wodą powstają kwasy, które z deszczem opadają na powierzchnie. Występują podobnie jak smog nad terenami miejskimi powodując niszczenie budynków, zamieranie lasów oraz zakwaszanie gleby. Wymienione skutki zanieczyszczenia powietrza należą do najpoważniejszych.

Sposoby ochrony środowiska

Abyśmy mogli mówić o ochronie środowiska powinniśmy podjąć działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego. Jest wiele działań, które są podejmowane w tym celu od działań uświadamiających ludzi o stopniu zagrożenia przez działania dbające o środowisko do aktywnych działań sprzeciwiających się degradacji naszego środowiska. Każde z tych działań jest podejmowane w imię tego samego celu jakim jest ochrona środowiska. Wśród tych działań wymienia się trzy główne sposoby ochrony środowiska.

Pierwszym z tych sposobów jest racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Drugim sposobem jest przeciwdziałanie zanieczyszczaniu środowiska. A trzecim jest utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego.

Powinniśmy się teraz chwilę zatrzymać nad tymi sposobami ochrony środowiska. Rozwój zrównoważony, który może brzmi bardzo dobrze jest zagadnieniem niezwykle skomplikowanym. Polega on na tym aby znaleźć złoty środek pomiędzy trzema aspektami życia: potrzebami człowieka, chociażby do osiedlania się czy potrzebą stworzenia drogi dla ludzi i przez to zajmowania nowych terenów, a możliwościami ekonomicznymi i właśnie potrzebą zachowania środowiska w jak najmniej zmienionym kształcie. Znalezienie tego środka jest niezwykle trudne bo jeśli chce się coś zrobić tanio to zawsze dużo się ingeruje w środowisko. A jeślibyśmy w ogóle nie ingerowali w środowisko to potrzeby byłyby niezaspokojone.

Drugi sposób: przeciwdziałanie zanieczyszczeniom jest o tyle problematyczne, że ludzie produkują strasznie dużo odpadków śmieci itp. Już teraz jest problem gdzie to składować czy jak się tego pozbywać z naszego środowiska więc nawet strach pomyśleć co będzie za kilkadziesiąt lat.

Trzeci sposób ochrony środowiska jest najmniej konkretny, to jest między innymi zadbanie o odpowiednią populację zwierząt, czy roślin, tworzenie terenów biologicznie czynnych itp. Jak widać dużo się wymaga od człowieka w celu ochrony środowiska, ale skoro potrafiliśmy doprowadzić nasze środowisko do takiego stanu jaki mamy obecnie musimy też zadbać o to aby ten stan poprawić albo chociaż zatrzymać na obecnym poziomie.

Choroby spowodowane zanieczyszczeniem środowiska

O tym, że zanieczyszczone środowisko wpływa ujemnie na człowieka nie muszę chyba nikogo przekonywać. Przede wszystkim wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia czy to powietrza czy wody czy innych elementów środowiska wpływają źle na zdrowie człowieka.

Ale zanieczyszczenia środowiska nie wpływają na wszystkich jednakowo. Wszystko zależy od układu odpornościowego i od podatności człowieka. Najwięcej chorób człowieka wywołuje zanieczyszczenie powietrza i tymi chorobami są między innymi choroby układu oddechowego. Wśród tego rodzaju chorób najczęściej występuje zapalenie błony śluzowej jamy nosowej, gardła, oskrzeli, a także nowotwory płuc. Wszystko to jest spowodowane substancjami, które dostają się do powietrza, a następnie wdychamy je do płuc przez co przechodzą przez cały nasz układ oddechowy.

Także zanieczyszczone powietrze wpływa na nasz układ nerwowy. Wywołuje w nas bezsenność, bóle głowy, zawroty czy po prostu złe samopoczucie. U ludzi mieszkających w skażonym środowisku mogą wystąpić problemy z oczami, najczęściej odczuwalne w postaci zapalenia np. spojówek.

Należałoby też wspomnieć w tym miejscu także o chorobach krążenia w tym samego serca. Jak to się dzieje, że tak źle na nas wpływa środowisko? Otóż ukryty w powietrzu dwutlenek siarki powoduje uszkodzenie dróg oddechowych. To właśnie on posiada zdolność do przenikania do krwi, a przez to jest w stanie dotrzeć do każdego zakątka naszego organizmu, w tym również do mózgu czy wątroby.

Z kolei tlenki węgla i azotu powodują niedotlenienie organizmu, które z kolei źle wpływa na nas powodując bóle, zawroty głowy i duszności.

Tak więc jak widzimy nasze środowisko ma na nas olbrzymi wpływ. To w jakim środowisku żyjemy decyduje o naszej kondycji, zdrowiu i samopoczuciu. Jest to na pewno jeden z najistotniejszych powodów dla których powinniśmy dbać o nasze środowisko.

Related Post