Polski Blog Ekologiczny Ochrona środowiska Programy i projekty Klubu

Programy i projekty Klubu

programy ochrony przyrody

(wpis archiwalny)

Poniżej przedstawiamy projekty Polskiego Klubu Ekologicznego realizowane w minionych latach.

Projekt edukacyjny Zarządu Głównego Polskiego Klubu Ekologicznego              

pt.: „Znaczenie energii z zasobów odnawialnych i źródeł dla zrównoważonego rozwoju”.  –  II EDYCJA 2007/2008. Projekt ten realizowany przy pomocy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program aktywnej edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży podnoszący wiedzę na temat ochrony grzybów w Polsce.

Grzyby są ważnym składnikiem tworzącym ekosystem leśny i warunkują jego równowagę. Obecnie w Polsce grzyby są chronione na mocy ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (art. 30 pkt. 4 – zabrania niszczenia grzybów i grzybni w lesie) oraz zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r w sprawie gatunków dziko występujących grzybów. Pod ochroną ścisłą znajduje się 52 gatunki grzybów, pod ochroną częściową jeden.

Program edukacyjny: „Ochrona węży w Polsce – pakiet edukacyjny przeznaczony dla nauczycieli na różnych poziomach nauczania.

Zarząd Główny Polskiego Klubu Ekologicznego realizuje projekt edukacyjny mający na celu przybliżenie uczniom – wszystkich poziomach nauki – krajowe gatunki węży. Projekt Narodowy Fundusz Ochorny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Profesjonalizacja Ekologicznych organizacji pozarządowych na terenie Zachodniej Ukrainy.

Ukraina to jedno z państw o najbardziej zdegradowanym środowisku naturalnym ok. 15% terytorium Ukrainy to tzw. obszary katastrofy ekologicznej. Problemy zanieczyszczenia powietrza i wód, skażenia promieniotwórczego, degradacja gleby oraz bioróżnorodności są spadkiem po czasach komunistycznych. Transformacja gospodarcza nie poprawia sytuacji.

Projekt edukacyjny Zarządu Głównego Polskiego Klubu Ekologicznego pt.: „Znaczenie energii z zasobów odnawialnych i źródeł dla zrównoważonego rozwoju”

Projekt ten realizowany przy pomocy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program edukacyjny – ochrona krajowych gatunków węży.

Zarząd Główny Polskiego Klubu Ekologicznego realizował projekt edukacyjny mający na celu przybliżenie uczniom – wszystkich poziomach nauki – krajowe gatunki węży. W ramach projektu wydrukowana 1200 pakietów edukacyjnych oraz przesłano je do szkół województwa podkarpackiego.

Program Ochrony Przyrody

mający na celu wzmacnianie pozycji przyrody w polskim prawie administracyjnym, oraz wzmacnianie w społeczeństwie poczucia odpowiedzialności za stan przyrody oraz za zachowanie różnorodności biologicznej.

Program rozwoju rolnictwa zrównoważonego

koncentrujący się na promowaniu rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich.

Kampanie Zielonego Konsumenta

kampania promująca zachowania i postawy przyjazne środowisku. Obejmuje działania na rzecz redukcji odpadów poprzez zmianę postaw konsumenckich i wskazanie kryteriów odróżniających produkty bezpieczne i uciążliwe dla środowiska.
Celem projektu jest promowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji poprzez podniesienie świadomości konsumentów w zakresie konsekwencji ich wyborów dla zdrowia i środowiska. Dysponujemy bogatym materiałem z 8 lat trwania kampanii, co umożliwia prowadzenie stałej edukacji w tym zakresie. W tym roku głównym działaniem jest włączenie się do ogólnopolskiej kampanii nt. REACH w Koalicji z WWF, Koalicją KARAT, OTZO.

Program transportowy

wieloletni program wspierający rozwój zrównoważonego transportu i promocji roweru, jako środka komunikacji, oraz rozwój infrastruktury służącej realizacji tych celów, jak również edukacji ekologicznej społeczeństwa w tym zakresie.

Program ochrony klimatu i powietrza

obejmuje śledzenie tworzonych aktów prawnych, działania lobbingowe w zakresie ochrony klimatu i promocji zrównoważonego transportu.

Monitoring procesów powstawania projektów aktów prawnych, strategii i polityk opracowywanych przez administrację publiczną.

PKE bierze stały udział w pracach Komisji Sejmowych i Senackich: Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Transportu, Planowania Przestrzennego. Opracowuje opinie i współuczestniczy w tworzeniu ustaw. W tym roku czynnie włącza się do prac nad NPRem. Merytoryczny wkład zapewniają Sekcje i Komisje PKE. Istnieje potrzeba co najmniej dwóch w ciągu roku spotkań Komisji PKE.

f: ejaugsburg / pixabay

Related Post