Polski Blog Ekologiczny Ochrona środowiska,Technologia Znaczenie energii z zasobów odnawialnych i źródeł dla zrównoważonego rozwoju

Znaczenie energii z zasobów odnawialnych i źródeł dla zrównoważonego rozwoju

energia odnawialna

(wpis archiwalny)

Celem programu jest uzupełnienie luki informacyjnej o zasobach energii odnawialnej i wywołanie dyskusji nt. możliwości wykorzystania jej w Polsce.

Energetyka w Polsce jest głównie oparta na węglu. Energię elektryczną i cieplną uzyskujemy z węgla kamiennego i brunatnego (76%), ropy naftowej (13%) i gazu ziemnego (13%). Ten rodzaj rozwiązań w energetyce, opartej głównie na spalaniu węgla obciąża środowisko produktami spalania, a wśród nich szczególnie emisją CO2, CO, SO2, NOx, WWA, metalami ciężkimi i radionuklidami. Emisja dwutlenku węgla przyczynia się również do powstania efektu cieplarnianego, jak się szacuje w 50%.
 
Polska była uczestnikiem, sygnatariuszem, a później w 2002 ratyfikowała protokół klimatyczny z konferencji w Kioto, który nakładał obowiązek zmniejszenia o 6% emisji gazów cieplarnianych w latach 2008-2012 w stosunku do roku bazowego 1990.

W dokumentach państwowych takich jak Polityka Ekologiczna Państwa, Strategia Rozwoju Energetyki odnawialnej przyjęto, że udział energii ze źródeł odnawialnych będzie ogólnym bilansie energetycznym kraju wynosił 7,5%do roku 2010 i 14% do roku 2020. Obecnie wynosi 2,5%. Unia Europejska planuje wg przyjętej prze Komisję Europejską w r. 1997 Białej Księgi zwiększenie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych do 12% w roku 2010 i do 21,3% do roku 2020. Tak, więc uprzemysłowiona Europa planuje znaczne zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych, który wynosi obecnie ok. 6%.
W Polsce możliwe jest pozyskiwanie energii z następujących źródeł odnawialnych: biomasa, wiatr, promieniowanie słoneczne, geotermia płytka i głęboka, energia wody. Niestety udział procentowy wykorzystania źródeł energii odnawialnej jest niezwykle niski, 2,5% i zachodzi poważna obawa, że nie wypełnimy naszych zobowiązań wynikających z ratyfikacji protokołu Kioto i akcesji do Unii Europejskiej. Także pomimo zapisu w dokumentach państwowych nie obserwuje się szczególnej dyskusji na ten temat, jak również żadnych działań legislacyjnych na poziomie ministerstwa jak i prac parlamentu, które mogłyby ułatwić zwiększenia zużycia energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.

Dlatego Polski Klub Ekologiczny występuje z propozycją kampanii nt. znaczenia energii z odnawialnych zasobów źródeł dla zrównoważonego rozwoju naszego kraju. Planuje się prowadzić kampanię na dwóch poziomach i skierowaną do dwóch adresatów
 
   1. Parlamentarzystów i samorządów lokalnych.
   2. Młodzieży na poziomie szkoły gimnazjum i szkoły średniej.
 
Celem kampanii będzie:
    * dostarczenie wiedzy nt. wykorzystania źródeł energii odnawialnej na podstawie wiedzy naukowców i prezentowanych przykładów dobrych już działających przykładów,
    * wywołanie szerokiej debaty na ten temat z pomocą mediów,
    * wzbudzenie zainteresowania wśród decydentów (parlamentarzystów i samorządowców) i zachęcenie ich do przygotowania rozwiązań umożliwiających rozwój wykorzystania energii z odnawialnych źródeł.
 
Działania:

I.Organizacja konferencji realizowanych na terenie kilku województw w Polsce:
 
• województwo małopolskie, dn. 13 maja 2006 r. w Spytkowicach koło Rabki Zdrój
• województwo łodzkie, dn. 22 czerwca 2006 r. w Łódzi 
• województwo kujawsko-pomorskie, dn. 7 września 2006 
• województwo pomorskie, dn. 28 września 2006 r. w Gdańsku 
• województwo lubelskie, dn. 16 października 2006 r. w Lublinie

II Program edukacyjny
W ramach projektu Polski Klub Ekologiczny prowadzi zajęcia w szkołach podstawowych w klasach V i VI na temat energii odnawialnej. 
W ramach zajęć uczniowie zapoznają się z takimi zagadnieniami jak:
zrównoważony rozwój,
gazy cieplarniane,
efekt cieplarniany,
odnawialne zasoby i źródła energii,
przykłady wykorzystywania odnawialnych źródeł energii,
jak możemy zapobiec efektowi cieplarnianemu
 
Podczas zajęć nauczyciele wykorzystywali:
teksty do cichego czytania
foliogramy
scenariusz zajęć
 
Zachęcamy nauczycieli do pobierania materiałów edukacyjnych i wykorzystania go na lekcjach.
Nauczyciele bardzo pozytywnie przyjęli program, oto kilka uwag jakie zamieścili na ankietach ewaluacyjnych:
Przedstawione zagadnienia będę realizowała w pozostałych klasach na lekcjach przyrody.
Program wzbudza duże zainteresowanie wśród uczniów. Ze względu na poruszaną tematykę systematycznie będziemy wracać do omawianych problemów. Przewidujemy również zajęcia w gimnazjum. Cieszymy się, że program trafił do naszej placówki. Dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę.
Będziemy powracać do tematu ochrona środowiska
Jako nauczyciel przyrody będę współpracować z Klubem PKE
Na pewno będę wykorzystywać wiadomości i materiały w czasie zajęć ścieżki ekologicznej oraz w czasie zajęć ze studentami
Chętnie zaangażuje się w realizacje programu w pozostałych klasach IV-VI
W klasie na tablicy „Gazetka klasy” zostały wywieszone materiały dotyczące realizowanego programu. Uważam, że takie lekcje powinny odbywać się częściej, by poszerzać wiedzę ekologiczną uczniów.
Temat będę realizowała w klasach I i II gimnazjum na lekcjach biologii i lekcji wychowawczej
Program sygnalizuje problem znaczenia energii oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Uważam, że należy go kontynuować na lekcjach wychowawczych.
Można by zastosować inne pomoce dydaktyczne np. film ekologiczny
W szkołach program powinien obejmować więcej godzin lekcyjnych
Zajęcia prowadzone wzorowo, prowadząca potrafiła zainteresować uczniów problematyką, wzbogaciła omawiane treści materiałami dydaktycznymi. Marzeniem nauczyciela , nie tylko przyrody są częste prelekcje specjalistów dla wszystkich uczniów.
Korzystniejsza byłaby praca w grupach, ewentualnie mniej licznych klasach.

f: andreas160578 / pixabay

Related Post